۲۹ دی ۱۳۸۷

...تا بدانی

پنهان نکن از من!
کار تو نیست!
زودتر از اونچه تصورش رو بکنی، فهمیدم!
من فقط خوب یاد گرفته ام دیده ها و شنیده ها و فهمیده هام رو به حساب ندیده و نشنیده و نفهمیده هام بگذارم و ملتی رو به اشتباه بندازم و خودم رو عذاب بدم.
حالا باز تو هم خیال کن
ندیدم...
نشنیدم...
نفهمیدم...
که نبودم...

هیچ نظری موجود نیست: