۲۶ آذر ۱۳۸۷

!بدم می آد

،از آدم آویزون
،از آدم بی غرور
،از آدم تقلبی
،از آدم حرافِ کر
!بدم می آد
!بدم می آد
!بدم می آد
!بدم می آد

هیچ نظری موجود نیست: