۱۳ آذر ۱۳۸۷

دیالکتیک ِ بودن

مارکوا دیالکتیک ِبودن را اینطور تعریف می کند:


.If any thing is to develop it must have internal contradiction

هیچ نظری موجود نیست: