۱۳ مهر ۱۳۸۷

یه آقای ناشنوا

من امشب سوار ماشین یه آقای ناشنوا شدم که داشت به موسیقی یانی گوش میداد. وقتی می خواستم پیاده بشم مطمئن شدم که ناشنواست .

هیچ نظری موجود نیست: